People
Zheng Zhu*
Tsinghua University, XForwardAI Technology
Guan Huang*
XForwardAI Technology
Jiankang Deng
Imperial College London
Yun Ye
XForwardAI Technology
Junjie Huang
XForwardAI Technology
Xinze Chen
XForwardAI Technology
Jiagang Zhu
XForwardAI Technology
Tian Yang
XForwardAI Technology
Jiwen Lu
Tsinghua University
Dalong Du
XForwardAI Technology
Jie Zhou
Tsinghua University
Other Contributors
Hangcong Li, Jiapei Liu, Zhengwei Jiang;
XForwardAI Technology
zhengzhu@ieee.org Copyright © XForward AI Technology Co.,LTD. 2018-2021